Проекти

На 26.02.2019г. КЛИНИК ДИЗАЙН ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 1„Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Проектното предложение е с наименование: „Внедряване на производствена иновация в Клиник Дизайн ЕООД “.

Основната цел на проектно предложение на Клиник Дизайн ЕООД е да внедри нов метод процес за изготвяне на индивидуален хранителен план, на база направено автоматизирано измерване на физични показатели на човешкото тяло и изчисляване индекса на телесното тегло, попадаща в категория “производствена/процесна иновация”, защитена с подадена заявка за полезен модел №4065 и решение за регистрация на полезен модел с регистрационен №3033, с фокус върху сектор здравеопазване.

Цел на внедряваната иновация е да автоматизира процеса по измерване на физични показатели на човешкото тяло, на база на които, да се изчисли индексът на телесното тегло и от получения резултат да се определи оптималния калориен прием на пациентите, както и да се оптимизира хранителния режим на подлежащите на медикаментозен прием пациенти, и да се интегрира с процесите в предприятието.

С внедряване на иновативното решение ще спомогне за подобряване ефективността и конкурентоспособността на производството, повишаване на капацитета на Клиник Дизайн ЕООД, което в пълна степен съответства на поставените цели за постигане на Стратегията за ВОМР на МИГ и ОПИК 2014 -2020 г. Производствената иновация попада в обхват на тематичните области на ИСИС, а именно: индустрия за здравословен живот и биотехнологии по-конкретно, към приоритетното направление на “персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства”. Застъпена е пряко и основната цел на Иновационната стратегия за интелигентна специализация развитие на икономиката, научните изследвания и иновациите, и засилване на връзката между науката и бизнеса.

Начало на проекта: 26.02.2019г.

Край на проекта: 26.02.2020г.

Общата стойност на проекта е 387 300.00лв., от които 296 284.50 лв. европейско финансиране, 52 285.50 лв. национално съфинансиране и 38 730.00лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепапо Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 1„Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.