Политика за защита на личните данни

This post is also available in: en

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Клиник Дизайн ЕООД е поела ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, които са ни предоставени в електронен и/или хартиен вариант и е гарантирала възможността за управление на данните и тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. С настоящето изложение очакваме да отделите малко време, за да се запознаете с най-важните моменти от Политиката за Поверителност на нашата компания. Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Клиник Дизайн ЕООД използва Ваши лични данни било като администратор на данни или като обработваща страна, а също и за това как Вие бихте могли да контролирате и да се осведомявате за  използване на Вашите данни, както и да бъдете осведомени за правата си в хода на този процес.

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Екипите на компанията работят по правилата за запазване и съхранение на неприкосновеността на личните данни от момента на регистрацията на компанията като администратор на данни в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД) от май 2014 и са добре обучени да следват националните регулации и фирмените процедури и политика в тази сфера. Отчитайки новите моменти, които Регламент 2016/679 въвежда и които екипът на Клиник Дизайн ЕООД вече прилага, ние биме искали накратко да Ви  запознаем тук с тях:

Да ви информираме какви данни използваме.

Да ви информираме защо ги използваме.

Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.

Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.

Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифицирано дадено физическо лице, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Неприкосновеността на личната информация е важна за нашия екип и КЛИНИК ДИЗАЙН ще използва всяка лична информация само в съответствие с условията на настоящата Политика за Защита на Личните Данни. Клиник Дизайн събира идентифицираща лична информация за някое лице, само ако лицето избере да я предостави на нашия екип. Ние не споделяме никаква идентифицираща лична информация с трети страни за целите на тяхната маркетингова дейност. Цялата информация се събира, обработва и съхранява в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския съюз (ЕС) за защита на личните данни и Регламент 2016/ 679.

 

Моля, прегледайте тази Декларация за поверителност, за да научите повече за това как ние събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията онлайн.

Тази Политика се прилага за всички лични данни, било то в електронен или хартиен формат, получени от Клиник Дизайн в ЕС или в страна, в която Клиник Дизайн ЕООД извършва дейност.

Лична информация е всяка информация или набор от информация, която идентифицира, или би могла да бъде използвана от или от името на Клиник Дизайн ЕООД за идентифициране на дадено физическо лице. Личната информация не включва информация, която е обезличена така, че едно физическо лице да не може да бъде идентифицирано.

Физическо лице е реално, действително съществуващо лице, което се намира в Европейския съюз, или в държава, в която Клиник Дизайн ЕООД извършва дейност, чиято лична информация се споделя с Клиник Дизайн ЕООД.

Трета страна е всяко юридическо лице, различно от физическото лице и Клиник Дизайн ЕООД.

Директива за защита на личните данни на Европейския съюз е Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

 1. Идентифицираща лична информация

КЛИНИК ДИЗАЙН ЕООД е регистриран оператор на данни и работи в съответствие с приложимото законодателство. Клиник Дизайн събира лична информация само за оперативни цели. Цялата лична информация се събира, обработва и съхранява в съответствие със законите за защита на личните данни и Регламент 2016/679. Личните данни могат да се събират на хартиен носител и/или по електронен път.

 1. 2. Събрана информация чрез уеб сайта на Клиник Дизайн ЕООД

Уеб сайтът на Клиник Дизайн ЕООД може се посещава без предоставяне на лични данни.

Клиник Дизайн автоматично получава определени видове информация, винаги когато дадено физическо лице взаимодейства с нас на нашия сайт. Автоматичните технологии и услуги, които Клиник Дизайн използва, може да включват, например, дневници на уеб сървър/IP адреси и приложение, както и инструменти за приложения и за съдържание на трети страни като например:

 • Дневници на уеб сървър/IP адреси: IP адрес е номер, зададен на компютър, винаги когато той осъществява достъп до Интернет. Цялата компютърна идентификация в Интернет се осъществява с IP адреси, които позволяват на компютрите и сървърите да се разпознават и да комуникират помежду си.
 • Бисквитки: Бисквитката представлява информация, която се поставя автоматично на твърдия диск на отделния компютър, когато някой осъществи достъп до определени уеб сайтове. Бисквитката се използва като уникален идентификатор на браузъра на физическите лица към сървъра. Настоящата политика има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.
 • Обобщена информация: Тази информация може да бъде комбинирана с друга информация за получаването на анонимна, обобщена статистическа информация (напр. брой на посетителите, име на първоначалния домейн на доставчик на Интернет услуги), която е полезна за нас при подобряването на нашите продукти и услуги.
 1. Сигурност

Клиник Дизайн използва технология и предпазни мерки за сигурността, правила и други процедури за защита на личната информация от неразрешен достъп, неправилна употреба, разкриване, загуба или унищожаване. За да гарантира поверителността на информацията на физическото лице, Клиник Дизайн използва също стандартни за бранша защитни стени и защита с парола.

 1. Използване на данни

Клиник Дизайн, включително дружествата, които наемаме за извършване на услуги от наше име, ще използват личната информация, която дадено физическо лица реши да ни предостави, като се съобразяват с исканията на физическото лице. Ние ще запазим контрола и отговорността за използването на тази информация. Част от тези данни може да бъдат съхранявани или обработвани в компютри, намиращи се под други юрисдикции, чиито закони за защита на личните данни може да се различават от юрисдикцията, под която живее отделният човек. В такива случаи, Клиник Дизайн гарантира, че има съответните защити, които да изискват обработващият данните в тази страна да поддържа защити на данните, които са равностойни на тези, които се прилагат в държавата, в която живее физическото лице, или ако няма специално законодателство, защитите, определени в Директивата на Европейския съюз за защита на личните данни.

 1. Споделяне и прехвърляне на данни

Клиник Дизайн може да споделя лична информация за дадено физическо лице с различни външни компании или клиенти за целите на извършването на основната си дейност, или за изпълнението на законови изисквания. Клиник Дизайн може също да споделя лична информация с клонове и филиали на компании за целите на извършването на основната си дейност. Всички тези компании са длъжни да се съобразят с условията на нашата политика за защита на личните данни.

Ние също може да разкрием лична идентифицираща информация за тези цели:

– да отговорим на съответните искания на легитимните държавни институции, или когато това се изисква от приложимите закони, съдебни заповеди или правителствени постановления; или

– когато е необходимо за корпоративни одити или за разследване или отговор на жалба или заплаха за сигурността.

Без директна маркетингова употреба от трети лица: Клиник Дизайн няма да продава или по друг начин да прехвърля личната информация, която дадено физическо лице ни предоставя на нашия уеб сайт или лично, на трети лица за тяхна собствена директна маркетингова употреба.

 1. 6. Декларация за поверителност на личните данни за деца

Клиник Дизайн не събира никаква лична информация от лица, за които знаем, че са под 18-годишна възраст, без предварителното, доказано съгласие на техния родител или  законен представител. Такъв законен представител има правото, при поискване, да види информацията, предоставена от детето и/или да поиска нейното заличаване.

 1. 7. Актуализиране на Политиката за защита на личните данни

От време на време, Клиник Дизайн може да ревизира настоящата Политика за защита на личните данни. Всички такива промени в настоящата Политика за защита на личните данни ще бъдат своевременно оповестени на нейната страница. Използването на нашия сайт и услугите, предоставяни на физическите лица след получаването на съобщението за промяна в нашата Политика за защита на личните данни изразяват съгласието на физическото лице с използването на новопредоставената информация в съответствие с изменената Политика за защита на личните данни.

 1. 8. Права на субектите на данни според Регламент 2016/ 679 (GDPR)

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на наши договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган (Комисия за Защита на Личните Данни), детайлна информация за което ще намерите на уебсайта на регулатора https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6

 1. Как да се свържете с Клиник Дизайн ЕООД

В случай на каквито и да е въпроси, за да упражните някое от горепосчените Ви права или ако желаете да се свържете с нас по някаква причина или имате въпрос относно обработката и съхранението на лични данни, можете да се свържете с нашия екип и с нашия отговорен служител по защита на данните, моля пишете на data.p@clinicdesign.eu, да позвъните на телефон +359 2 426 08 86 и/или попълните и изпратите сътветния формуляр от сайта, който бихте могли да намерите тук.