Покана

Процедура за избор на изпълнител с Публична покана от 11.04.2019г.

„КЛИНИК ДИЗАЙН” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител тип „Публична покана“ с предмет:  “Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната производствена иновация – Устройство за автоматично генериране на хранителни режими (3 бр.)”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1.Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез  Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.

Дата на публикуване: 11.04.2019г.

Срок за подаване на оферти: 18.04.2019г.

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: https://eumis2020.government.bg или да свалите тук.