Изпълнен проект

Информация за успешно изпълнен проект

№BG16RFOP002-1.007-0001-C01 с предмет „Внедряване на производствена иновация в Клиник Дизайн ЕООД“процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез  Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие.

На 04Декември 2020г., „КЛИНИК ДИЗАЙН” ЕООД успешно изпълни Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.007-0001-C01 с предмет „Внедряване на производствена иновация в Клиник Дизайн ЕООД“  по процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез  Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за развитие.

Основната цел на проекта на КЛИНИК ДИЗАЙН ЕООД бе да се внедри нов метод процес за изготвяне на индивидуален хранителен план, на база направено автоматизирано измерване на физични показатели на човешкото тяло и изчисляване индекса на телесното тегло.Целта на внедрената иновация е да се автоматизира процеса по измерване на физични показатели на човешкото тяло, на база на които, да се изчисли индексът на телесното тегло и от получения резултат да се определи оптималния калориен прием на пациентите, както и да се оптимизира хранителния режим на подлежащите на медикаментозен прием пациенти, и да се интегрира с процесите в предприятието.

По време на изпълнението на проекта бе закупено ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната производствена иновация – Устройство за автоматично генериране на хранителни режими (3 броя). Закупеното оборудване бе доставено, инсталирано, тествано и въведено в експлоатацияв населени места на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград– гр. Септември, гр. Ветрен и с. Ковачево.

Изпълниха се и заложените по проекта мерки по информираност и публичност, като бе монтиранапостоянна обяснителнатабела на входа на офиса, а доставеното оборудване – Устройствa за автоматично генериране на хранителни режими (3 броя),са обозначено със специални стикери по проекта. На интернет страницата на бенефициента,КЛИНИК ДИЗАЙН ЕООД, епубликувана информация за проекта.

Общата стойност на проекта бе 387 300.00лв., от които 296 284.50 лв. европейско финансиране, 52 285.50 лв. национално съфинансиране и 38 730.00лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

Период на изпълнение на проекта: 26.02.2019г. – 04.12.2019г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ чрез  Стратегия за местно развитие в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие.